•  
  •  
  • Поддръжка 24x7
  • Билинг в реално време
  • Мониторинг в реално време

Отговорност

Ползване уеб съдържанието, предоставяно от Polytype.net

Всички препратки към Polytype.net по-долу са към съдържанието, намиращо се под управлението на домейна Polytype.net и неговите поддомейни.

Всяко лице, което получи достъп до Polytype.net,
се съгласява със следното:

Използване на Polytype.net

Цялото съдържание на Polytype.net е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от Polytype.net при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от Polytype.net не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел Polytype.net без предварително писмено разрешение на Polytype.net.

Без предложения

Нищо в Polytype.net не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквито и да е материални активи и/или за сключване на каквато и да е друга сделка.

Без обвързаност

Тъй като Polytype.net полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, Polytype.net не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в Polytype.net, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в Polytype.net, се предоставят от Polytype.net само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в Polytype.net не може да се счита за даване на организационни, управленски, инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети или да се ползва при вземането на управленски или други решения. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение.

Без гаранции

Информацията и мненията, съдържащи се в Polytype.net, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, Polytype.net не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб сайтове чрез Polytype.net.

Свързани уеб сайтове

Когато получите достъп до други страници чрез Polytype.net, Вие можете да излезете от Polytype.net. Polytype.net не е правило преглед на който и да е уеб сайт, свързан с Polytype.net, и не потвърждава и/или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уеб сайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уеб сайт.

Местни законови ограничения

Polytype.net не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до Polytype.net са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до Polytype.net.